Αρχική » Επαγγελματικά Δικαιώματα Αποφοίτων -Δίκτυο Αποφοίτων του Ε.Κ.Π.Α. (Alumni)

Δίκτυο Αποφοίτων του Ε.Κ.Π.Α. (Alumni)

Στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών λειτουργεί μια νέα υπηρεσία, η οποία  προσφέρει σε όλους τους απόφοιτους του Ε.Κ.Π.Α. ένα χώρο συνεύρεσης και διατήρησης της σχέσης τους με το Ίδρυμα. Το «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αποφοίτων» (Ο.Π.Σ.-A.), λειτουργώντας ως  σύστημα κοινωνικής δικτύωσης του Ε.Κ.Π.Α., γεφυρώνει την απόσταση μεταξύ μιας εφαρμογής κοινωνικού δικτύου και ενός χώρου εκπαίδευσης, ενημέρωσης και επιστημονικής επαφής. Ταυτόχρονα, και χωρίς να αποσυνδέεται από τα υφιστάμενα κοινωνικά δίκτυα, παρέχει ένα μεγάλο αριθμό πρόσθετων υπηρεσιών. Ενδεικτικά αναφέρονται οι λειτουργίες αγοράς εργασίας και προώθησης του ακαδημαϊκού / ερευνητικού έργου μέσω του συστήματος, οι οποίες θα συμβάλλουν στη βελτίωση της παρουσίας των αποφοίτων του Ε.Κ.Π.Α. στο ερευνητικό και εργασιακό περιβάλλον.

Για πληροφορίες παρακαλώ πατήστε εδώ http://alumni.uoa.gr/

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

 Τα επαγγελματικά δικαιώματα του Φιλολόγου Ιταλική Γλώσσας προβλέπονται από τον  Ν. 1566/1985, άρθρο 14,  (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985).

Σύμφωνα με την 3Π/2008 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 516/08.10.2008) διορίζονται για πρώτη φορά οι απόφοιτοι τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή τμήματος Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας με κατεύθυνση Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής, ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ 34.

Εφόσον όμως υπηρετεί στη Δευτεροβάθμια δημόσια εκπαίδευση, τότε τα επαγγελματικά του δικαιώματα προβλέπονται επίσης από τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και τον Διαρκή Εκπαιδευτικό Κώδικα.

 Όταν εργάζεται στην ιδιωτική εκπαίδευση, τα επαγγελματικά του δικαιώματα προβλέπονται, εκτός από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14,  (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985, και από τις συμβάσεις εργασίας μεταξύ εργοδοτών Σχολαρχών και Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 17/9/2008

 

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΕ34