Αρχική » Επαγγελματικά Δικαιώματα Αποφοίτων -Δίκτυο Αποφοίτων του Ε.Κ.Π.Α. (Alumni)

Δίκτυο Αποφοίτων του Ε.Κ.Π.Α. (Alumni)

Στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών λειτουργεί μια νέα υπηρεσία, η οποία  προσφέρει σε όλους τους απόφοιτους του Ε.Κ.Π.Α. ένα χώρο συνεύρεσης και διατήρησης της σχέσης τους με το Ίδρυμα. Το «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αποφοίτων» (Ο.Π.Σ.-A.), λειτουργώντας ως  σύστημα κοινωνικής δικτύωσης του Ε.Κ.Π.Α., γεφυρώνει την απόσταση μεταξύ μιας εφαρμογής κοινωνικού δικτύου και ενός χώρου εκπαίδευσης, ενημέρωσης και επιστημονικής επαφής. Ταυτόχρονα, και χωρίς να αποσυνδέεται από τα υφιστάμενα κοινωνικά δίκτυα, παρέχει ένα μεγάλο αριθμό πρόσθετων υπηρεσιών. Ενδεικτικά αναφέρονται οι λειτουργίες αγοράς εργασίας και προώθησης του ακαδημαϊκού / ερευνητικού έργου μέσω του συστήματος, οι οποίες θα συμβάλλουν στη βελτίωση της παρουσίας των αποφοίτων του Ε.Κ.Π.Α. στο ερευνητικό και εργασιακό περιβάλλον.

Για πληροφορίες παρακαλώ πατήστε εδώ http://alumni.uoa.gr/

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

 Τα επαγγελματικά δικαιώματα του Φιλολόγου Ιταλικής Γλώσσας προβλέπονται από τον  Ν. 1566/1985, άρθρο 14,  (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985).

Σύμφωνα με την 3Π/2008 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 516/08.10.2008) διορίζονται για πρώτη φορά οι απόφοιτοι τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή τμήματος Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας με κατεύθυνση Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής, ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ 34.

Εφόσον όμως υπηρετεί στη Δευτεροβάθμια δημόσια εκπαίδευση, τότε τα επαγγελματικά του δικαιώματα προβλέπονται επίσης από τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και τον Διαρκή Εκπαιδευτικό Κώδικα.

 Όταν εργάζεται στην ιδιωτική εκπαίδευση, τα επαγγελματικά του δικαιώματα προβλέπονται, εκτός από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14,  (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985, και από τις συμβάσεις εργασίας μεταξύ εργοδοτών Σχολαρχών και Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 17/9/2008

 

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΕ34

Πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας για Πτυχιούχους του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής 2013-2014 και εφεξής διαθέτουν σύμφωνα με το ΦΕΚ 2986/5 Νοέμβριος 2014, πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια εφόσον για την απόκτηση του πτυχίου τους έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς στα διδακτικά αντικείμενα - μαθήματα που εμπίπτουν στις παρακάτω θεματικές ενότητες:

  • Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής 
  • Θέματα μάθησης και διδασκαλίας 
  • Ειδική Διδακτική και πρακτική άσκηση

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα που εμπεριέχονται στις παραπάνω θεματικές ενότητες μπορείτε να βρείτε στη σχετική ανακοίνωση εδώ.

Πέραν από την επιτυχή αξιολόγηση στα διδακτικά αντικείμενα - μαθήματα που εμπίπτουν στις παραπάνω θεματικές ενότητες, οι φοιτητές θα πρέπει να συμπληρώσουν τον Ευρωπαϊκό Φάκελο για Εκπαιδευόμενους Καθηγητές ξένων Γλωσσών (ΕΦΕΚΑΓ)