Αρχική » Πρακτική Άσκηση των Φοιτητών

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

 Η συμμετοχή των φοιτητών του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης είναι προαιρετική και μπορούν να συμμετέχουν μόνο μία φορά κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Οι φοιτητές του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε προγράμματα Πρακτικής Άσκησης. Η Πρακτική Άσκηση έχει ενταχθεί στα υποχρεωτικά μαθήματα επιλογής του Οδηγού Σπουδών του ΠΠΣ.

Η Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του ΕΚΠΑ διενεργείται με επιχορήγηση μέσω Προγραμμάτων ΕΣΠΑ και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία κατοχυρώνεται ρητά ως μορφή διεξαγωγής διδακτικού έργου, όπως ορίζουν τα άρθρα 31, 32, παρ.1 και 53, παρ. 2 του Ν.4009/2011. Για την ορθή λειτουργία της Πρακτικής Άσκησης τη γενική μέριμνα φέρει το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας και συνεπικουρείται από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΕΚΠΑ στο πλαίσιο της παροχής συμβουλών και τεχνογνωσίας, όταν αυτό ζητείται από το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

Η Συνέλευση του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ορίζει έναν διδάσκοντα ως «Επιστημονικό Υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης» για τους ασκούμενους Προπτυχιακούς Φοιτητές του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος έχει την ακαδημαϊκή επίβλεψη και τον συντονισμό των συμβαλλόμενων μερών, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του Τμήματος, για την εκάστοτε πρακτική άσκηση που πραγματοποιείται από το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας συνάπτει μία τριμερή σύμβαση υπό τον τίτλο: «Ιδιωτικό Συμφωνητικό Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΕΚΠΑ-Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας» με τον εκάστοτε Ιδιωτικό Φορέα/Επιχείρηση υποδοχής/Δημόσιο φορέα που απασχολεί φοιτητές του Τμήματος (το πρότυπο σχέδιο σύμβασης συντάσσεται και διανέμεται στα Τμήματα από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης).

Οι φοιτητές/τριες δύνανται να απασχοληθούν σε χώρους εργασίας για να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους σχετικές με μεταφράσεις βιβλίων σε εκδοτικούς οίκους, τη διδακτική της ιταλικής γλώσσας (Ιταλικό Ινστιτούτο Αθηνών, Δημόσια Γυμνάσια της Αττικής, Ιταλική Σχολή Αθηνών), γραμματειακή υποστήριξη και ανάθεση υποχρεώσεων σε μεγάλες ιταλικές επιχειρήσεις, σε συνεργασία με το Ελληνο-Ιταλικό Εμπορικό Επιμελητήριο. 

Η συνολική διάρκεια της Πρακτικής άσκησης για το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας είναι δώδεκα (12) εβδομάδες (ήτοι 3 μήνες) συνεχόμενες, με ημερομηνίες έναρξης και λήξης που ορίζονται για κάθε ακαδημαϊκή περίοδο από το ΕΚΠΑ.

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Εαρινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Για την Προκήρυξη της Πρακτικής Άσκησης πατήστε εδώ.

Για την Συμπληρωματική Προκήρυξη της Πρακτικής Άσκησης πατήστε εδώ.

Αποτελέσματα Πρακτικής Άσκησης (Συμπληρωματική Πρόσκληση) Φοιτητών Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019 - Λίστα Επιλογής Φοιτητών

Για τα αποτελέσματα πατήστε εδώ.

 

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Εαρινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 - 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Για την Προκήρυξη της Πρακτικής Άσκησης πατήστε εδώ.

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να κατατεθούν μπορείτε να τα βρείτε στη σχετική ανακοίνωση.

Τον Εσωτερικό Κανονισμό της Πρακτικής Άσκησης μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Εαρινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Για τη σχετική ανακοίνωση πατήστε εδώ.

Αποτελέσματα Πρακτικής Άσκησς Φοιτητών Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019 - Λίστα Επιλογής Φοιτητών

Για τη σχετική ανακοίνωση πατήστε εδώ.

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019 - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Για τη σχετική ανακοίνωση πατήστε εδώ.

Αποτελέσματα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018 - Τοποθετήσεις Φοιτητών στους Φορείς

Για τη σχετικά ανακοίνωση πατήστε εδώ.

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018 - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Εαρινού Εξαμήνου

Για τη σχετική ανακοίνωση πατήστε εδώ.

Αποτελέσματα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018 - Τοποθετήσεις Φοιτητών στους Φορείς

Για τη σχετικά ανακοίνωση πατήστε εδώ.

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018 - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Για τη σχετική ανακοίνωση πατήστε εδώ.

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017 - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (2016-2017) - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

Πρακτική άσκηση φοιτητών (2016-2017) - Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

Πρακτική Άσκηση (2014-2015) - Τοποθετήσεις φοιτητών στους φορείς

Πρακτική Άσκηση 2013-2014 - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρακτική άσκηση 2012-2013 - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος