Αρχική » Προβολή νέου

Προβολή ανακοίνωσης

01.08.2018

Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ελληνοϊταλικές Σπουδές: Ιστορία, Λογοτεχνία, Κλασική Παράδοση" για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019

Το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α., προκηρύσσει δεκαπέντε (15) θέσεις για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ελληνοϊταλικές Σπουδές: Ιστορία, Λογοτεχνία, Κλασική Παράδοση".

Το εν λόγω ΠΜΣ είναι διετούς διάρκειας και θα επιλεγούν:

  • Δέκα (10) πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α. και του Α.Π.Θ. ή αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής και
  • Πέντε (5) πτυχιούχοι από πανεπιστημιακά τμήματα ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Επίσης γίνονται δεκτοί απόφοιτοι άλλων πανεπιστημιακών τμημάτων ή Τ.Ε.Ι., εφόσον η ΣΕ κρίνει ότι οι σπουδές ή/και το ερευνητικό-συγγραφικό έργο των υποψηφίων είναι συναφές με το περιεχόμενο του ΠΜΣ.

Για τους πτυχιούχους όλων των τμημάτων της αλλοδαπής απιτείται η αναγνώριση του τίτλου σπουδών τους από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλλουν φάκελο υποψηφιότητας από τη Δευτέρα 20 Αυγούστου 2018 έως την Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018 στη Γραμματεία του Τμήματος ή ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή και με ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας έως και την 12η Σεπτεμβρίου 2018 στην ταχυδρομική διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, 5ος όροφος, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου (υπόψιν κας. Κ. Λυκόκα), ΤΚ 157 84, Αθήνα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τον τρόπο επιλογής υποψηφίων, την εξεταστέα ύλη και τις υποχρεώσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών μπορείτε να βρείτε στη σχετική προκήρυξη, στην ιστοσελίδα του Τμήματος www.ill.uoa.gr 210-7277910, κ. Κ. Λυκόκα (10.00 - 13.00 π.μ.).