Αρχική » Προκηρύξεις Θέσεων Μελών ΔΕΠ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ

Προκήρυξη Θέσης Μέλους ΔΕΠ με Γνωστικό Αντικείμενο "Γλωσσολογία και Ειδικό Αντικείμενο στην Αντιπαραθετική Ανάλυση της Ιταλικής και Ελληνικής"

Προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο <<Γλωσσολογία και Ειδικό Αντικείμενο στην Αντιπαραθετική Ανάλυση της Ιταλικής και Ελληνικής>>.

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων είναι από 9 Ιανουαρίου 2018 έως και 10 Μαρτίου 2018 και γίνεται αποκλειστικά μέσω  https://apella.minedu.gov.gr/ (κωδικός APP4081).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο, τα δικαιολογητικά και τα έγγραφα που πρέπει να κατατεθούν μπορείτε να απευθυνθείτε στην αντίστοιχη δημοσίευση του ΦΕΚ.

 

 Ανακοίνωση Συγκρότησης Εκλεκτορικού Σώματος   Πρόσκληση Ορισμού Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής   Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής   Πρόσκληση Εκλεκτορικού για Κρίση της υπό Πλήρωσης Θέσης Καθηγητή    
Ανακοίνωση Συγκρότησης Εκλεκτορικού Σώματος Πρόσκληση Ορισμού Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής Πρόσκληση Εκλεκτορικού για Κρίση της προς Πλήρωση Θέσης Καθηγητή

Πράξη Διορισμού

ΦΕΚ Διορισμού

 

Προκήρυξη Θέσης Μέλους ΔΕΠ με Γνωστικό Αντικείμενο "Ιταλικός Πολιτισμός: Η Μουσική στην Ιταλία από τους Μεσαιωνικούς έως τους Νεώτερους Χρόνους"

Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο <<Ιταλικός Πολιτισμός: Η Μουσική στην Ιταλία από τους μεσαιωνικούς έως τους νεώτερους χρόνους>>.

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων είναι έως και 12 Δεκεμβρίου 2016 και γίνεται αποκλειστικά μέσω  https://apella.minedu.gov.gr/ (κωδικός 1577372).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο, τα δικαιολογητικά και τα έγγραφα που πρέπει να κατατεθούν μπορείτε να απευθυνθείτε στην αντίστοιχη δημοσίευση του ΦΕΚ.

 

 Ανακοίνωση Συγκρότησης Εκλεκτορικού Σώματος   Πρόσκληση Ορισμού Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής   Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής   Πρόσκληση Εκλεκτορικού για Κρίση της υπό Πλήρωσης Θέσης Καθηγητή    
Ανακοίνωση Συγκρότησης Εκλεκτορικού Σώματος Πρόσκληση Ορισμού Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής Πρόσκληση Εκλεκτορικού για Κρίση της προς Πλήρωση Θέσης Καθηγητή

Πράξη Διορισμού

ΦΕΚ Διορισμού

 

Προκήρυξη Θέσης Μέλους ΔΕΠ με Γνωστικό Αντικείμενο "Ιταλική Λογοτεχνία"

Προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο <<Ιταλική Λογοτεχνία>>.

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων είναι από 12 Δεκεμβρίου 2016 μέχρι και 13 Φεβρουαρίου 2017 και γίνεται αποκλειστικά μέσω https://apella.minedu.gov.gr/ (κωδικός 1944134).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο, τα δικαιολογητικά και τα έγγραφα που πρέπει να κατατεθούν μπορείτε να απευθυνθείτε στην αντίστοιχη δημοσίευση του ΦΕΚ

 

 Ανακοίνωση Συγκρότησης Εκλεκτορικού Σώματος   Πρόσκληση Ορισμού Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής   Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής   Πρόσκληση Εκλεκτορικού για Κρίση της υπό Πλήρωσης Θέσης Καθηγητή    
Ανακοίνωση Συγκρότησης Εκλεκτορικού Σώματος Πρόσκληση Ορισμού Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής Πρόσκληση Εκλεκτορικού για Κρίση της προς Πλήρωση Θέσης Καθηγητή

Πράξη Διορισμού

ΦΕΚ Διορισμού

 

Προκήρυξη Θέσης Μέλους ΔΕΠ με Γνωστικό Αντικείμενο "Ιταλική Ιστορία και Πολιτισμός"

Προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο <<Ιταλική Ιστορία και Πολιτισμός>>.

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων είναι από 12 Δεκεμβρίου 2016 μέχρι και 13 Φεβρουαρίου 2017 και γίνεται αποκλειστικά μέσω https://apella.minedu.gov.gr/ (κωδικός 1942855).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο, τα δικαιολογητικά και τα έγγραφα που πρέπει να κατατεθούν μπορείτε να απευθυνθείτε στην αντίστοιχη δημοσίευση του ΦΕΚ.

 

 Ανακοίνωση Συγκρότησης Εκλεκτορικού Σώματος   Πρόσκληση Ορισμού Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής   Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής   Πρόσκληση Εκλεκτορικού για Κρίση της υπό Πλήρωσης Θέσης Καθηγητή    
Ανακοίνωση Συγκρότησης Εκλεκτορικού Σώματος Πρόσκληση Ορισμού Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής Πρόσκληση Εκλεκτορικού για Κρίση της προς Πλήρωση Θέσης Καθηγητή

Πράξη Διορισμού

ΦΕΚ Διορισμού

 

Προκήρυξη Θέσης Μέλους ΔΕΠ με Γνωστικό Αντικείμενο "Ιστορία της Ιταλικής Λογοτεχνίας και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός"

Προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο <<Ιστορία της Ιταλικής Λογοτεχνίας και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός>>.

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων είναι από 12 Δεκεμβρίου 2016 μέχρι και 13 Φεβρουαρίου 2017 και γίνεται αποκλειστικά μέσω https://apella.minedu.gov.gr/ (κωδικός 1943662).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο, τα δικαιολογητικά και τα έγγραφα που πρέπει να κατατεθούν μπορείτε να απευθυνθείτε στην αντίστοιχη δημοσίευση του ΦΕΚ.

 

 Ανακοίνωση Συγκρότησης Εκλεκτορικού Σώματος   Πρόσκληση Ορισμού Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής   Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής   Πρόσκληση Εκλεκτορικού για Κρίση της υπό Πλήρωσης Θέσης Καθηγητή    
Ανακοίνωση Συγκρότησης Εκλεκτορικού Σώματος Πρόσκληση Ορισμού Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής Πρόσκληση Εκλεκτορικού για Κρίση της προς Πλήρωση Θέσης Καθηγητή

Πράξη Διορισμού

ΦΕΚ Διορισμού