Αρχική » Προπτυχιακές Σπουδές

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του νέου Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας επικεντρώνεται στη γλώσσα, στη λογοτεχνία και τον πολιτισμό της Ιταλίας καθώς και στις πολιτισμικές αλληλεπιδράσεις των δύο χωρών Ελλάδας -Ιταλίας.

Γλώσσα- Γλωσσολογία

Τα μαθήματα Ιταλικής Γλώσσας προσφέρονται στους φοιτητές σε όλα τα εξάμηνα σπουδών και αποτελούν βασική προϋπόθεση για την εκπαίδευτική τους εξέλιξη. Τα γλωσσολογικά µαθήµατα του Τµήµατος στοχεύουν στην εξοικείωση των φοιτητών µε τις βασικές θεωρητικές και µεθοδολογικές αρχές της γλωσσολογικής επιστήµης. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα τοµέων τόσο της θεωρητικής όσο και της εφαρµοσµένης γλωσσολογίας και προσφέρουν ενηµερωµένη γνώση πάνω στις πιο σύγχρονες τάσεις της θεωρητικής γλωσσικής ανάλυσης και της γλωσσικής διδασκαλίας. Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει στα γλωσσολογικά µαθήµατα νέων τεχνολογιών που διαθέτει το Τµήµα τα οποία προωθούν τη διεπιστηµονική γνώση και διδάσκουν µε εργαστηριακές µεθόδους καινοτόµα γνωστικά. αντικείμενα.

Λογοτεχνία

Τα μαθήματα της ιταλικής λογοτεχνίας αποσκοπούν πρωταρχικά στη διδασκαλία των κυριότερων ειδών, ρευμάτων και συγγραφέων από τον Μεσαίωνα μέχρι σήμερα. Σκοπός επίσης είναι η ανάδειξη της δυνατότητας των πολλαπλών επιστημονικών προσεγγίσεων στον χώρο της γραμματολογίας όπως και η βαθύτερη μελέτη των λογοτεχνικών ρευμάτων της έρευνας και διδασκαλίας της Λογοτεχνίας και της Συγκριτικής Γραμματολογίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις λογοτεχνικές αλληλεπιδράσεις Ελλάδας-Ιταλίας.

Οι φοιτητές καλούνται να γνωρίσουν τις βασικές αρχές της αφηματολογίας, να ασκηθούν στην κειμενική ανάλυση και τη χρήση της βιβλιογραφίας καθώς και στο χειρισμό, γενικότερα, του επιστημονικού λόγου.

Πολιτισμός

Τα μαθήματα Πολιτισμού  εισάγουν τους φοιτητές στη μελέτη: α) της Ιστορίας και του Πολιτισμού της Ιταλίας (Ιταλική Ιστορία και Πολιτισμός Ι και ΙΙ, Θέματα Ιταλικής Ιστορίας και Πολιτισμού), β) του κοινού ιστορικού παρελθόντος Ελλήνων και Ιταλών κατά τη διάρκεια της μακραίωνης βενετικής κυριαρχίας στον ελλαδικό χώρο (Βενετοκρατία-Σεμινάριο Παλαιογραφίας και Έκδοσης Ιστορικών Πηγών), γ) του Ιταλικού Θεάτρου (Εισαγωγή στο Θέατρο, Ιστορία του Ιταλικού Θεάτρου), δ) της Ιταλικής Τέχνης (Ειδικά Θέματα Ιταλικού Πολιτισμού) και ε) της Ιταλικής Μουσικής (Εισαγωγή στην Ιταλική Μουσική Ι και ΙΙ, Ειδικά Θέματα της Ιταλικής Μουσικής).

Με τα μαθήματα αυτά οι φοιτητές  εισάγονται στις πολιτισμικές «προϋποθέσεις» του χώρου και των ανθρώπων που δημιούργησαν τη γλώσσα και τη λογοτεχνία της Ιταλίας, αντικείμενα που εξετάζονται διεξοδικά στο πλαίσιο των. αντίστοιχων μαθημάτων. Παράλληλα, όμως, προσφέρονται στους φοιτητές γνώσεις με πολύτιμες προοπτικές στο πεδίο της έρευνας της Ιστορίας και του Πολιτισμού της Ιταλίας, που καλλιεργείται στο Τμήμα μας και σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Ελληνορωμαϊκές-Ελληνοϊταλικές σπουδές: Λογοτεχνία-Ιστορία και Πολιτισμός».