Αρχική » Προπτυχιακές Σπουδές » Γενική παρουσίαση - πληροφορίες

Παρουσίαση του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Γενικές Πληροφορίες

Για την απόκτηση του πτυχίου του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ο κάθε φοιτητής θα πρέπει να έχει εξεταστεί επιτυχώς σε 44 μαθήματα, εκ των οποίων:

  • 34 Υποχρεωτικά μαθήματα, δηλαδή, μαθήματα στα οποία ο φοιτητής πρέπει οπωσδήποτε να εξεταστεί επιτυχώς για την απόκτηση του πτυχίου του.
  • 8 Υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν μαθήματα, δηλαδή, μαθήματα στα οποία ο φοιτητής πρέπει να εξεταστεί επιτυχώς για την απόκτηση του πτυχίου του, επιλέγοντάς τα από ένα αριθμό προσφερομένων μαθημάτων από το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.
  • 2 Ελεύθερης επιλογής μαθήματα, δηλαδή, μαθήματα στα οποία ο φοιτητής πρέπει να εξεταστεί επιτυχώς για την απόκτηση του πτυχίου του, επιλέγοντάς τα από ένα αριθμό προσφερομένων μαθημάτων από τα υπόλοιπα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής. Είναι στην ελεύθερη επιλογή του φοιτητή το εξάμηνο κατά το οποίο θα διδαχθεί και θα εξεταστεί σε αυτά τα μαθήματα.

Τα μαθήματα διακρίνονται σε χειμερινά και εαρινά, ανάλογα με το εξάμηνο διδασκαλίας τους. Κατά τη δήλωση των μαθημάτων οι φοιτητές θα πρέπει να γνωρίζουν εάν τα μαθήματα που δηλώνουν διδάσκονται στο συγκεκριμένο εξάμηνο ή όχι.

Για τη λήψη του πτυχίου ο φοιτητής οφείλει να αποκτήσει τουλάχιστον 132 Διδακτικές Μονάδες, οι οποίες πρέπει να κατανέμονται ως εξής: 102 ΔΜ από τα υποχρεωτικά μαθήματα, 24 ΔΜ από τα υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν και 6 ΔΜ από τα ελεύθερης επιλογής μαθήματα.

Ύστερα από την εισαγωγή και εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων για την απόκτηση του πτυχίου απαιτούνται τουλάχιστον 244 Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ΕΠΜ), από τις οποίες: 204 ΕΠΜ για τα υποχρεωτικά μαθήματα, 32 για τα υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν και 8 ΕΠΜ για τα ελεύθερης επιλογής μαθήματα. Τα υποχρεωτικά μαθήματα υπολογίζονται με 6 ΕΠΜ έκαστο, ενώ τα υποχρεωτικά κατ' επιλογήν και τα ελεύθερης επιλογής με 4 ΕΠΜ έκαστο.

Η κατανομή μαθημάτων, διδακτικών μονάδων και Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων είναι η ακόλουθη:

 

Αριθμός μαθημάτων

Αριθμός ΔΜ

Αριθμός Ε.Π.Μ.

Υποχρεωτικά Μαθήματα

34 (δύο από αυτά προσφέρονται από άλλα Τμήματα της Φιλοσοφικής)

102

204

Υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν

8

24

32

Ελεύθερης επιλογής

2

6

8

ΣΥΝΟΛΟ

44

132

244

 

Tο Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας προσφέρει, εκτός από τα 34 υποχρεωτικά μαθήματα, 24 υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν μαθήματα, ώστε ο φοιτητής να επιλέγει εκείνα που θεωρεί ότι θα τον βοηθήσουν στην επίτευξη των στόχων του, καθώς και όσα ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά του. Τα υπόλοιπα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής ενημερώνουν για τα προσφερόμενα μαθήματα, τα οποία ανακοινώνονται από τη Γραμματεία στην αρχή κάθε εξαμήνου.

Οδηγίες προς τους Φοιτητές μετά την Εφαρμογή τoυ Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS)

Τα υποχρεωτικά μαθήματα επιλέγονται κατά το προτεινόμενο Πρόγραμμα Σπουδών. Επισημαίνεται ότι τα μαθήματα των δύο πρώτων εξαμήνων είναι στοιχειώδη για την παρακολούθηση των μαθημάτων των εξαμήνων Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣT΄, Ζ΄  και Η΄. Συνεπώς συνιστάται η επιτυχής παρακολούθηση των μαθημάτων των δύο πρώτων εξαμήνων.

Ως προς την επίδοση των φοιτητών στην Ιταλική Γλώσσα, εφαρμόζεται υποχρεωτική εξέταση κατάταξης των πρωτοετών φοιτητών σε επίπεδο γλωσσομάθειας, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (Quadro di Riferimento Comune Europeo per le Lingue).

Η αξιολόγηση των φοιτητών δεν θα περιορίζεται στην τελική εξέταση των μαθημάτων, αλλά θα προκύπτει και από ενδιάμεσες δοκιμασίες.