Αρχική » Προπτυχιακές Σπουδές » Ορκωμοσίες Προπτυχιακών

Ορκωμοσία

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τμήματος οι οποίοι ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους κατά την Εαρινή εξεταστική περίοδο καθώς και την επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του Ακαδημαικού Έτους 2018-2019, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην Γραμματεία για ορκωμοσία, από 04/11/2019 έως 15/11/2019, προσκομίζοντας τα εξής:

  • Έντυπο αίτησης Ορκωμοσίας μπορείτε να βρείτε εδώ.
  • Ακαδημαική Ταυτότητα (ή τρίπτυχο)
  • Βιβλιάριο Ασθενείας (εάν έχει εκδοθεί)
  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 σε περίπτωση απώλειας κάποιων εκ των παραπάνω
  • Βεβαίωση από την Εστία ότι έχουν αφήσει το δωμάτιο (εφόσον διαμένουν σε δωμάτιο της Εστίας του Ε.Κ.Π.Α.)


Για την λήψη του πτυχίου είναι απαραίτητη η παρουσία του φοιτητή/φοιτήτριας στην Τελετή Ορκωμοσίας.

Βεβαιώσεις ολοκλήρωσης σπουδών θα χορηγούνται μετά τον έλεγχο των αιτήσεων Ορκωμοσίας.

  • Η Τελετή Ορκωμοσίας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 12:00 στην αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου 30, Αθήνα.

Κατά την ημέρα της ορκωμοσίας, οι ορκιζόμενοι και μόνον αυτοί, καλούνται να προσέλθουν στο χώρο διεξαγωγής της τελετής μία ώρα πριν από την έναρξη της τελετής προκειμένου να ετοιμαστούν. Ακολουθούν τον υπάλληλο της Γραμματείας του Τμήματος στο βεστιάριο, όπου θα παραλάβουν τήβεννο και επιτηβέννιο με την προσκόμιση της αστυνομικής τους ταυτότητας, η οποία θα τους επιστραφεί μετά το πέρας της τελετής από τον υπάλληλο της Γραμματείας, κατά την παράδοση της τηβέννου και του επιτηβέννιου.

Αναλυτικότερες οδηγίες σχετικά με τις διαδικασίες που ακολουθούνται κατά την Τελετή Ορκωμοσίας των πτυχιούχων του Ε.Κ.Π.Α., μπορείτε να βρείτε εδώ.

Μετά την λήψη του πτυχίου οι φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία ζητώντας  εκτύπωση του πτυχίου σε περγαμηνή.

Τέλεση Ορκωμοσίας σε Πρεσβεία ή Προξενείο της Ελλάδος στο Εξωτερικό

Ο/Η πτυχιούχος θα πρέπει να είναι Έλληνας Πολίτης και να αποδεικνύει ότι βρίσκεται νόμιμα στο έδαφος της χώρας, στην οποία θα λάβει χώρα η ορκωμοσία καθώς και ότι η παραμονή του/της εκεί δεν είναι περιστασιακή (π.χ. τουρισμός|), αλλά συνδέεται με μεταπτυχιακές σπουδές ή εργασιακή σχέση.

Στον κάτωθι σύνδεσμο του Υπουργείου Εξωτερικών θα βρείτε με αλβαφητική σειρά τα κράτη στα οποία η εκπροσωπείται η χώρα μας (η ορκωμοσία είναι εφικτή, μόνο στις έμμισθες αρχές μας):

Διμερείς Σχέσεις της Ελλάδος (υπουργείο Εξωτερικών)

Ο/Η πτυχιούχος αποστέλλει την κάτωθι αίτηση Ορκωμοσίας με επισυναπτόμενη είτε βεβαίωση εργασίας (εάν εργάζεται στο εξωτερικό) είτε πιστοποιητικό φοιτητικής κατάστασης (εάν σπουδάζει στο εξωτερικό).

Έντυπο αίτησης Ορκωμοσίας (pdf, doc)

H Γραμματεία επικοινωνεί με την έμμισθη αρχή της χώρας, προκειμένου να οριστεί ημερομηνία και ώρα τέλεσης της ορκωμοσίας και ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο.

Για την σύνταξη του πρακτικού ορκωμοσίας ο/η ενδιαφερόμενος/η θα καταβάλει προξενικό τέλος 15€.