Αρχική » Προπτυχιακές Σπουδές » Ορκωμοσίες Προπτυχιακών
Ανακοίνωση Αίτησης Πτυχίου
Ανακοίνωση Τελετής Ορκωμοσίας

Ορκωμοσία

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τμήματος της Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, οι οποίοι ολοκλήρωσαν τον κύκλο σπουδών τους μέχρι και την Χειμερινή εξεταστική περίοδο του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση πτυχίου (pdf, doc) στη Γραμματεία του Τμήματος από τη Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018 έως και την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018 ημέρες και ώρες Γραμματείας (Δευτέρα –Τετάρτη- Παρασκευή από 10:00 έως 14:00).

  • Βεβαιώσεις ολοκλήρωσης σπουδών χορηγούνται μετά τον έλεγχο των αιτήσεων Ορκωμοσίας
  • Για τη λήψη του πτυχίου είναι απαραίτητη η παρουσία του φοιτητή/τριας στην Τελετή Ορκωμοσίας

Όσοι ορκίζονται θα πρέπει να προσέλθουν τη Δευτέρα 16 και την Τρίτη 17 Απριλίου 2018, ώρες 10:00 με 14:00, στη Γραμματεία του Τμήματος για να παραλάβουν την καθομολόγηση και να προσκομίσουν τα εξής:

  1. Ακαδημαϊκή Ταυτότητα
  2. Τρίπτυχο
  3. Βιβλιάριο Ασθενείας (εάν έχει εκδοθεί)
  4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 σε περίπτωση απώλειας κάποιων εκ των παραπάνω
  5. Βεβαίωση από την Εστία ότι έχουν αφήσει το δωμάτιο (εφόσον διαμένουν σε δωμάτιο της Εστίας του Ε.Κ.Π.Α.)

 

Η Τελετή Ορκωμοσίας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 Απριλίου 2018 και ώρα 12:00 μ.μ. στην αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου 30, Αθήνα.

Κατά την ημέρα της ορκωμοσίας, οι ορκιζώμενοι και μόνον αυτοί, καλούνται να προσέλθουν στο χώρο διεξαγωγής της τελετής μία ώρα πριν από την έναρξη της τελετής προκειμένου να ετοιμαστούν. Ακολουθούν τον υπάλληλο της Γραμματείας του Τμήματος στο βεστιάριο, όπου θα παραλάβουν τήβεννο και επιτηβέννιο με την προσκόμιση της αστυνομικής τους ταυτότητας, η οποία θα τους επιστραφεί μετά το πέρας της τελετής από τον υπάλληλο της Γραμματείας, κατά την παράδοση της τηβέννου και του επιτηβέννιου.

Αναλυτικότερες οδηγίες σχετικά με τις διαδικασίες που ακολουθούνται κατά την Τελετή Ορκωμοσίας των πτυχιούχων του Ε.Κ.Π.Α., μπορείτε να βρείτε στη σχετική ανακοίνωση.

Μετά την λήψη του πτυχίου οι φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος ζητώντας  εκτύπωση του πτυχίου σε περγαμηνή.

Τέλεση Ορκωμοσίας σε Πρεσβεία ή Προξενείο της Ελλάδος στο Εξωτερικό

Ο/Η πτυχιούχος θα πρέπει να είναι Έλληνας Πολίτης και να αποδεικνύει ότι βρίσκεται νόμιμα στο έδαφος της χώρας, στην οποία θα λάβει χώρα η ορκωμοσία καθώς και ότι η παραμονή του/της εκεί δεν είναι περιστασιακή (π.χ. τουρισμός|), αλλά συνδέεται με μεταπτυχιακές σπουδές ή εργασιακή σχέση.

Στον κάτωθι σύνδεσμο του Υπουργείου Εξωτερικών θα βρείτε με αλβαφητική σειρά τα κράτη στα οποία η εκπροσωπείται η χώρα μας (η ορκωμοσία είναι εφικτή, μόνο στις έμμισθες αρχές μας):

Διμερείς Σχέσεις της Ελλάδος (υπουργείο Εξωτερικών)

Ο/Η πτυχιούχος αποστέλλει την κάτωθι αίτηση Ορκωμοσίας με επισυναπτόμενη είτε βεβαίωση εργασίας (εάν εργάζεται στο εξωτερικό) είτε πιστοποιητικό φοιτητικής κατάστασης (εάν σπουδάζει στο εξωτερικό).

Έντυπο αίτησης Ορκωμοσίας (pdf, doc)

H Γραμματεία επικοινωνεί με την έμμισθη αρχή της χώρας, προκειμένου να οριστεί ημερομηνία και ώρα τέλεσης της ορκωμοσίας και ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο.

Για την σύνταξη του πρακτικού ορκωμοσίας ο/η ενδιαφερόμενος/η θα καταβάλει προξενικό τέλος 15€.